فصلنامه زن و مطالعات خانواده

فصلنامه زن و مطالعات خانواده

Woman and family studiesپوستر فصلنامه زن و مطالعات خانواده

مجوز انتشار طبق نامه شماره 87/90748 مورخ 87/3/29 دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده و به استناد رای هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین جلسه کمسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ 1390/6/4 مورد تایید قرار گرفت.