مجله نامه الهیات

مجله نامه الهیات

Theology letter
این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در حوزه های علوم انسانی / فقه و الهیات منتشر می شود.
  مدیر مسئول:
دکتر غلامعلی آریا
  سردبیر:
آیت ا... دکتر سید محمدموسوی بجنوردی