فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی

فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی

Information systems and services
فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی در پایگاه SID نمایه می شود

 صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 مدیر مسئول:
دکتر فهیمه باب الحوائجی
  سردبیر:
دکتر نجلا حریری
  مدیر اجرایی:
دکتر فاطمه نوشین فرد
 ویراستار ادبی:
خانم فرنوش رقابی

موضوعات کلی:علوم انسانی / کتابداری‌اطلاع‌رسانی