علوم تکثیر و آبزی پروری

علوم تکثیر و آبزی پروری
این مجله در سایت های SID و magiran نمایه می شود.
سردبیر:

نام اختصاری:علوم تکثیر
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / آبزیان
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار