علوم ورزش

علوم ورزشفصلنامه علوم ورزش در مجلات ISC نمایه شده است.
سردبیر:

نام اختصاری:SSQ
موضوعات کلی:علوم انسانی / تربیت بدنی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار