فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی

فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی

Science and Technology of Natural Resourcesپوستر فصلنامه  علوم و فنون منابع طبیعی

 براساس کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی طبق نامه شماره 87/2069 مورخ 84/5/26 فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی مجوز انتشار یافت. این فصلنامه توسط دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس و در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی منتشر میگردد.