فیزیک اتمی - مولکولی

فیزیک اتمی - مولکولیفصل نامه فیزیک اتمی و مولکولی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است که از کلیه محققان و دانشجویان عزیز در گرایش اتمی و مولکولی برای ارسال مقالات پژوهشی خود دعوت به عمل می آورد.
سردبیر:

نام اختصاری:QJPMA
موضوعات کلی:علوم پایه / فیزیک
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار