مجله فلسفه و کلام

مجله فلسفه و کلام

Philosophy and theology
نشریه فلسفه و کلام توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج منتشر می شود. این نشریه در حال دریافت رتبه علمی - پژوهشی وزارتین می باشد.

موضوعات کلی:علوم انسانی / فقه و الهیات