فناوری نساجی(دوفصلنامه)

فناوری نساجی(دوفصلنامه)
سردبیر:

نام اختصاری:نساجی
موضوعات کلی:فنی و مهندسی / مهندسی نساجی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار