فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست

فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست

Application of chemistry in the environmentپوستر فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست

این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 87/32258 مورخه 88/9/01 کمیسیون بررسی و تایید مجلات دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شود. بدیهی است پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز علمی- پژوهشی، تمامی مقالات درج شده در شماره های قبلی، از امتیاز علمی- پژوهشی برخوردار خواهند بود.