گیاه و زیست بوم

گیاه و زیست بوماین نشریه علاوه بر چاپ 4 شماره اصلی به طور معمول 3 تا 4 شماره ویژه نامه در سال چاپ می نماید
سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار