مطالعات اقتصادی

مطالعات اقتصادیشماره چهارم مجله در حال چاپ می باشد.
سردبیر:

نام اختصاری:jes
موضوعات کلی:علوم انسانی / اقتصاد
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار