مجله مطالعات جامعه شناسی ایران

مجله مطالعات جامعه شناسی ایران

Sociology Studies of Iranپوستر مجله مطالعات جامعه شناسی ایران

مجله مطالعات جامعه شناسی ایران توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در حوزه های زیر منتشرمی شود:
موضوعات کلی:علوم انسانی / علوم اجتماعی