مطالعات جامعه شناسی ایران

مطالعات جامعه شناسی ایران
سردبیر:

نام اختصاری:مطالعات جامعه‌شناختی ایران
موضوعات کلی:علوم انسانی / علوم اجتماعی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار