مطالعات رسانه ای

مطالعات رسانه ای
سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:علوم انسانی / علوم ارتباطات
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار