مطالعات فقهی و فلسفی

مطالعات فقهی و فلسفیمطالعات فقهی و فلسفی
سردبیر:

نام اختصاری:فقهی فلسفی
موضوعات کلی:علوم انسانی / فقه و الهیات
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار