مطالعات کمی در مدیریت

مطالعات کمی در مدیریت

Quantitative studies in managementپوستر مطالعات کمی در مدیریت

این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در حوزه های زیر منتشر می شود:
موضوعات کلی:علوم انسانی / مدیریت