مطالعات کمی در مدیریت

مطالعات کمی در مدیریت
سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:علوم انسانی / مدیریت
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار