مطالعات مدیریت شهری

مطالعات مدیریت شهری
سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:علوم انسانی / مدیریت
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار