مطالعات مدیریت شهری

مطالعات مدیریت شهری

Urban Management Studiesپوستر مطالعات مدیریت شهری

فصلنامه  مطالعات مدیریت شهری از تابستان 1388 با هدف فراهم کردن فضایی برای عرضه مقالات علمی و تخصصی رشته مدیریت شهری و سایر رشته های مرتبط منتشر می شود.خط مشی و هدف بنیادین این فصلنامه حمایت از مطالعات محققانه درباره جنبه های مختلف مدیریت شهری می باشد.خوشبختانه استقبال استادان،پژوهشگران و دانشجویان از چاپ مقالات خود دراین مجله سبب افزایش کمی وکیفی مقالات گردیده است ؛به نحوی که گاه برای هر شماره از مجله ، حدود 40 مقاله دریافت می گردد که با داوری وارزیابی دقیق، هفت تا هشت مقاله جهت چاپ انتخاب وآماده نشر می شوند.