مطالعات نقد ادبی

مطالعات نقد ادبی
سردبیر:

نام اختصاری:مطالعات نقد ادبی
موضوعات کلی:علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار