نظام ها و خدمات اطلاعاتی

نظام ها و خدمات اطلاعاتیفصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی در پایگاه SID نمایه می شود
سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:علوم انسانی / کتابداری‌اطلاع‌رسانی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار