فصلنامه نقش مایه

فصلنامه نقش مایه

Naghsh Mayeپوستر فصلنامه نقش مایه

صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

 مدیر مسئول : مرجان صلواتی

سر دبیر : ندا رضایی آذر

موضوعات کلی:هنر و معماری / هنر