فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی

فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی

New attitudes in human geographyپوستر فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی

صلنامه علمی - پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری است که در سال، 4 شماره از آن منتشر می شود. رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله های تحقیقی و تحلیلی مربوط به موضوعات مختلف جغرافیایی کشور که برای چاپ ارسال می گردد ضروری است. مقالات پس از بررسی و تأیید به وسیله هیأت تحریریه مجله، قابل چاپ خواهد بود

فصلنامه"نگرشهای نو در جغرافیای انسانی"با رتبه علمی- پژوهشی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و با استناد به جلسه مورخ 1390.4.22  " کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری" حائز رتبه علمی-پژوهشی می باشد و دارای تایید مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس رای پنجاه یکمین جلسه مورخ1387.9.11 کمیسیون مجله نگرشهای نو در جغرافیای انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار راحائز شرایط چاپ دانست.و مجله نگرشهای نو در جغرافیای انسانی بر اساس پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1388.8.4 دارای شرایط علمی-پژوهشی شناخته شد. لذا اساتید،صاحبنظران،کارشناسان و دانشجویان گرامی می‌توانند مقالات خود را از طریق این وب سایت بصورت الکترونیکی با رعایت نکات مندرج در راهنمای نویسندگان ارسال نمایند.