نگرش های نو درجغرافیای انسانی

نگرش های نو درجغرافیای انسانی


پوستر نگرش های نو درجغرافیای انسانی

سردبیر:

نام اختصاری:فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی
موضوعات کلی:علوم انسانی / جغرافیا
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار