فصلنامه هوشمندسازی و اینترنت اشیا

فصلنامه هوشمندسازی و اینترنت اشیا

Intelligence and the Internet of Thingsپوستر فصلنامه هوشمندسازی و اینترنت اشیا

فصلنامه علمی تخصصی هوشمندسازی و اینترنت اشیا با شماره مجوز 82653 توسط مرکز تحقیقات اینترنت اشیا منتشر می شود.

این نشریه در راستای تحقق ماده 2 و 3 آیین نامه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع الزامات حاکم بر اینترنت اشیا در شبکه ملی اطلاعات اقدام به پذیرش و چاپ مقالات مرتبط می نماید.

حوزه های پذیرش مقالات:

ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ، ﮐﻼن داده ﻫﺎ، ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، رﺑﺎﺗﯿﮏ، راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی