پژوهش در رفتار حرکتی

پژوهش در رفتار حرکتی

Research on motor behavior


پوستر پژوهش در رفتار حرکتی

مجله پژوهش در رفتار حرکتی مقالات اصیل و مروری در حوزه رفتار حرکتی شامل کنترل حرکتی،یادگیری حرکتی،رشد حرکتی، آموزش تربیت بدنی و روان شناسی ورزشی را به صورت چاپی دو شماره در سال منتشر می کند.