فصلنامه اندیشه نوین فقه و حقوق اسلامی

فصلنامه اندیشه نوین فقه و حقوق اسلامی

The New Thought of Jurisprudence and Islamic Lawپوستر فصلنامه اندیشه نوین فقه و حقوق اسلامی

فصلنامه تخصصی اندیشه نوین فقه و حقوق اسلامی آماده ی پذیرش و چاپ مقالات محققین گرامی در حوزه های فقه ، حقوق و پژوهش های بین رشته ای مرتبط می باشد.مقالات پذیرش شده در فصلنامه اندیشه نوین فقه و حقوق اسلامی