دوماهنامه اندیشه نوین فقه و حقوق اسلامی

دوماهنامه اندیشه نوین فقه و حقوق اسلامی

The New Thought of Jurisprudence and Islamic Law


پوستر دوماهنامه اندیشه نوین فقه و حقوق اسلامی

دو ماهنامه تخصصی اندیشه نوین فقه و حقوق اسلامی آماده ی پذیرش و چاپ مقالات محققین گرامی در حوزه های فقه ، حقوق و پژوهش های بین رشته ای مرتبط می باشد.