فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی

فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی

Quarterly Journal of South-West Asian Studiesپوستر فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی

فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

روابط بین الملل،مطالعات منطقه ای جغرافیای سیاسی،اقتصاد بین الملل،فرهنگ ملتها ،حقوق بین الملل،جغرافیای سیاسی،اقتصاد بین الملل و فرهنگ ملتها

این نشریه به زبان فارسی منتشر می شود.مقالات پذیرش شده در فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی