دوفصلنامه ادبیات و پژوهش‏های میان رشته ‏ای

دوفصلنامه ادبیات و پژوهش‏های میان رشته ‏ای

Literature & Indisciplinary Researchپوستر دوفصلنامه ادبیات و پژوهش‏های میان رشته ‏ای

مجله «ادبیات و پژوهشهای میان رشته ایِ» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1396 با هدف ارتقای پژوهشهای مربوط به ادبیات و دیگر رشته ها راه اندازی شده است. از آن جا که پیشرفت در پژوهشهای علوم انسانی به طور کلّی و ادبیات به طور خاص، نیازمند پیوند و تعامل میان دانش، مفاهیم، روش‌ها، تجارب، و ابزارهای مختلف از رشته‌های گوناگون در خصوص موضوع یا مسئله ای مشترک است؛  این مجله به انتشار مقالاتی می پردازد که به ترویج و غنای علمی پژوهشهای ادبی و دیگر رشته های علوم انسانی تأکید دارد و با تلفیق دانش، روش و تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی در زمینه یا زمینه های خاص و با عبور از مرزهای سنتی سبب بروز خلاقیت در این زمینه می گردد. این مجله، محورهای موضوعی زیر را در اولویت بررسی خود قرار میدهد:

  1. مطالعات بنیادین در رابطه با ادبیات و پژوهشهای میان رشته ای
  2. تحلیل و بررسی متون ادبی با استفاده از رویکردهای جدید در دیگر رشته ها
  3. بومی‏ سازی نظریه‏های مطرح در ارتباط با ادبیات و سایر رشته‏ ها

دوفصلنامۀ «ادبیات و پژوهش های میان رشته ای» تحت قوانین گواهینامۀ بین‌المللی کریتیو کامنز منتشر می‌شود. براساس این گواهینامه، نشریه اجازه اشتراک، انطباق و تخصیص مقالات منتشر شده را می‌دهد.مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه ادبیات و پژوهش‏های میان رشته ‏ای