فصلنامه خانواده و سلامت جنسی

فصلنامه خانواده و سلامت جنسی

Family & Sexual Healthپوستر فصلنامه خانواده و سلامت جنسی

مجله "خانواده و سلامت جنسی" به عنوان اولین مجله علمی تخصصی ایران در حوزه خانواده با رویکرد سلامت جنسی ، به صاحب امتیازی دانشگاه غیر انتفاعی فاطمیه (س) شیراز در تاریخ 1398/4/17 موفق به اخذ مجوز نشر به شماره 85468 از کمیسیون هیات نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده است.