فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

The Fundamental and applied Studies of the Islamic Woridپوستر فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، وابسته به موسسه آینده پژوهی جهان اسلام است. این فصلنامه بستری برای انتشار پژوهش های علمی عمیق، به روز و طراز اول در خصوص مسائل بنیادین و کاربردی جهان اسلام در حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ... است. 

این فصلنامه بر اساس پروانه انتشار شماره 85738 در تاریخ 1398.06.25 به موجب ماده 13 قانون مطبوعات منتشر می‌شود.

هدف از انتشار این فصلنامه، تولید محتوای علمی با محوریت مسائل جهان اسلام،  بر اساس آخرین یافته ها و پژوهش های اصیل اساتید، دانشجویان و پژوهشگران کشور و آن برای دسترسی محققان، مدیران اجرایی، تصمیم سازان و تصمیم گیران در کشور استمقالات پذیرش شده در فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام