دوفصلنامه سیاست نامه مفید

دوفصلنامه سیاست نامه مفید

Mofid policy letterپوستر دوفصلنامه سیاست نامه مفید

دوفصلنامه سیاست نامه مفید توسط دانشگاه مفید منتشر شده است.

این نشریه به زبان فارسی منتشر می شود.