فصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن)

فصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن)

Journal of Mining Engineeringپوستر فصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن)

بلور، فصلنامه علمی تخصصی مهندسی معدن، توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر می شود.

این نشریه با موضوع اکتشاف معدن ،فرآوری مواد معدنی،مکانیک سنگ،تونل سازی ، انفجار و آتش بازی، ترابری و حمل ونقل مواد معدنی و محیط زیست مقالات فارسی منتشر می کند.

 مقالات پذیرش شده در فصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن)