دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای

دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای

Journal of Economy and Regional Development


پوستر دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای

دوفصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و توسعه منطقه ای، توسط دانشگاه فردوسی مشهد به زبان فارسی منتشر می شود.

این دوفصلنامه مقاله‌های تخصصی در زمینه اقتصاد (موضوعات مربوط به توسعه مناطق داخلی کشور وکشورهای منطقه )را که تاکنون منتشر نشده باشند، را به چاپ میرساند. لذا از تمامی صاحب نظران و اساتید محترمی که در این زمینه مقالاتی آماده نموده اند، دعوت به همکاری مینماید .

 مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای