مجله رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری

مجله رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری

Quarterly innovative approach and technology management


پوستر مجله رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری

نشریه ری را با همکاری دانش آموختگان دانشگاهی و اساتید و هیات علمی دانشگاه ها در پائیز 1395 شروع به کار نمود.

هدف اصلی این نشریه ایجاد ارتباط متقابل میان محققین و نخبگان کشور با صنعت می باشد. شرکت ها و دستگاه های دولتی و خصوصی همواره دغدغه ی تحقیق و توسعه داشته و به دنبال مطالعه روش‌های پیشبرد سازمان به سمت اهداف متعالی سازمانی می باشند. در این راستا سوالاتی برای سازمان ها و مدیریان ایجاد می گردد که نیاز به تامل و مطالعه کارشناسی شده برای یافتن به پاسخ می باشد.

تیم نشریه رهیافت های مدیریت نوین ( ری را) با قرار دادن موضوعات تحقیق مورد نیاز بخش صنعت و مشاغل موجود در اختیار محققین و دانشجویان به دنبال رفع شکاف میان دانش آموختگان دانشگاهی و مدیران صنایع و شرکت ها می باشد. امید است با یاری خداوند متعال و به پشتوانه محققین گامی موثر در این راستا برداشته شود.

این نشریه به زبان فارسی با چکیده انگلیسی در تمامی حوزه های مدیریت مقاله می پذیرد.مقالات پذیرش شده در مجله رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری