فصلنامه زیست شناسی کاربردی

فصلنامه زیست شناسی کاربردی

Journal of Applied Biology


پوستر فصلنامه زیست شناسی کاربردی

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی کاربردی از پاییز 1388 با همکاری انجمن زیست شناسی ایران  منتشر شده است. 

بر اساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، پژوهش‌ها و فن‌آوری، در تاریخ 1389.9.8درجه علمی - پژوهشی به شماره 89.3.11.52474 به فصلنامه زیست شناسی کاربردی  اعطا شد.

این نشریه با هدف گسترش دانش علوم زیستی وحوزه های وابسته به آن، نشر پژوهش‌های حوزه علوم  زیستی و انتشاریافته‌ها و نظریات جدید علوم  زیستی به زبان فارسی منتشر و مقاله می پذیرد.مقالات پذیرش شده در فصلنامه زیست شناسی کاربردی