پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی

پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی

Research in Sport Management


پوستر پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی

هدف عمده نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با پژوهش در مدیریت ورزشی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • مدیریت ورزشی
  • بهره وری مدیریت ورزشی
  • استراتژی های توسعه ورزش
  • انگیزه ورزشی
  • طبقه های اجتماعی و ورزش
  • ورزش و اقتصاد


مقالات پذیرش شده در پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی