فصلنامه مددکاری اجتماعی

فصلنامه مددکاری اجتماعی

Research Journal on Social Workپوستر فصلنامه مددکاری اجتماعی

نشریه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با مددکاری اجتماعی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • مددکاری اجتماعی
  • رفاه اجتماعی
  • سلامت اجتماعی
  • امنیت اجتماعی
  • مسائل اجتماعی
  • هنجارها


مقالات پذیرش شده در فصلنامه مددکاری اجتماعی