فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

Psychology of Exceptional Individuals


پوستر فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

نشریه روانشناسی افراد استثنایی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد  است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. 

هدف عمده نشریه روانشناسی افراد استثنایی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با افراد استثنایی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • ناتوانی های ذهنی و رفتاری
  • آموزش های ویژه
  • سنجش افراد استثنایی
  • توانبخشی
  • اختلالات طیف اوتیسم
  • اختلالات زبانی
  • اختلال نقص توجه


مقالات پذیرش شده در فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی