فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

Technology of Instruction and Learningپوستر فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

نشریه فناوری آموزش و یادگیری، از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه فناوری آموزش و یادگیری فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با فناوری آموزشی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • امور تربیتی
  • فناوری در آموزش
  • نوآوری در آموزش
  • تکنولوژی و یادگیری
  • یادگیری و اینترنت


مقالات پذیرش شده در فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری