فصلنامه مطالعات دانش شناسی

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

Knowledge Studiesپوستر فصلنامه مطالعات دانش شناسی

فصلنامه مطالعات دانش شناسی، از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده فصلنامه مطالعات دانش شناسی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با دانش شناسی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • مدیریت دانش
  • شبکه های دانش
  • نمایه سازی
  • مدیریت کتابخانه
  • جریان دانش
  • دیجیتال سازی کتاب ها


مقالات پذیرش شده در فصلنامه مطالعات دانش شناسی