دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی

دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی

Journal of Arabic Language and Literatureپوستر دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی

دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی توسط دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود.

این نشریه علمی پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات عربی مقاله می پذیرد.

 مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی