فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی

فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی

Studies of Social Sciences


پوستر فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی

فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی  که اقدام  به نشر آثار با ارزش علمی، در تمامی زمینه های  مدیریت ، اقتصاد، حسابداری و علوم مرتبط می نماید.

هیئت تحریریه مجله از اساتید برجسته دانشگاه های کشور تشکیل شده است. رسالت هیئت تحریریه این دوره تسریع در روند داوری و پذیرش است که این مهم با حفظ کیفیت علمی مقالات انجام می پذیرد.

 مقالات پذیرش شده در فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی