فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و فناوری

فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و فناوری

Journal of Research in Science, Engineering and Technology


پوستر فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و فناوری

فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و فناوری  که اقدام  به نشر آثار با ارزش علمی، در تمامی  زمینه های مدیریت ، اقتصاد، حسابداری و علوم مرتبط می نماید. هیئت تحریریه مجله از اساتید برجسته دانشگاه های کشور تشکیل شده است.

 رسالت هیئت تحریریه این دوره تسریع در روند داوری و پذیرش است که این مهم با حفظ کیفیت علمی مقالات انجام می پذیرد.