ماهنامه پایاشهر

ماهنامه پایاشهر

Paya Shahr Journalپوستر ماهنامه پایاشهر

ماهنامه پایاشهر به شماره مجوز ارشاد 80400 مورخ 1396.08.29 توسط دانشگاه لرستان به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه علمی تخصصی در تمامی رشته های مرتبط با شهر -شهرسازی – معماری- عمران – جغرافیا – طراحی  و برنامه ریزی شهری –محیط زیست و... مقاله می پذیرد.مقالات پذیرش شده در ماهنامه پایاشهر