فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی

فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی

Journal of Development in Monetary & Banking Managmentپوستر فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی

فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی با هدف  ترویج توسعه دانش در نظام پولی و بانکی توسط بانک انصار اقدام به انتشار یافته های علمی پژوهشگران نموده است.این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

توسعه دانش مدیریت در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی

داده کاوی و مدیریت دانش در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
آینده پژوهی در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
معماری سازمانی در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
مدیریت راهبردی در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
ارزیابی عملکرد در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
مدیریت منابع و توسعه سرمایه انسانی در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
 مدیریت تحول در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه نظام اقتصادی ، مالی ، پولی و بانکی
اقتصاد مقاومتی و نقش آن در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
تجارت الکترونیک و هوشمندی تجاری در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
روش های نوین بازاریابی بانکی
حاکمیت شرکتی و مسئولیت پذیری اجتماعی در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
بانکداری نوین ، شرکتی و اختصاصی
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
تحلیل و شبیه سازی سیستم های اقتصادی، مالی و پولی
مدیریت بازار پول ، سرمایه، بورس و بیمهمقالات پذیرش شده در فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی