فصلنامه فناوری های نوین غذایی

فصلنامه فناوری های نوین غذایی

Innovative Food Technologiesپوستر فصلنامه فناوری های نوین غذایی

فصلنامه فناوری های نوین غذایی​ توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در زمینه پژوهش های نوآورانه صورت گرفته در حوزه مهندسی و با کاربرد در صنعت غذا منتشر می شود.

محورهای اصلی فعالیت نشریه فناوری‌های نوین غذایی، مهندسی صنایع غذایی، فرآیندهای نوآورانه تولید و بسته بندی، روش‌های جدید استخراج و خالص‌سازی، کاربرد نانوفناوری در صنعت غذا، کاربرد زیست‌فناوری در فرآیندهای غذایی، فرآیندهای دما پایین و دما بالا، فرآیندهای فشار بالا، فناوری‌های نو (مانند ریزپوشانی، امواج فراصوت، جداسازی‌های غشایی، پرتودهی)، مدلسازی و شبیه‌سازی، ویژگی های مهندسی مواد غذایی، اندازه گیری و کنترل فرآیندهای غذایی و اقتصاد مهندسی در صنعت غذا است. مقالات پذیرش شده در فصلنامه فناوری های نوین غذایی