فصلنامه بهداشت کار وارتقای سلامت

فصلنامه بهداشت کار وارتقای سلامت

Journal of Occupational Hygiene and Health Promotionپوستر فصلنامه بهداشت کار وارتقای سلامت

فصلنامه بهداشت کار وارتقای سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه علمی ترویجی در حوزه های بهداشت حرفه ای و ایمنی دانشگاهی و صنعت مقاله می پذیرد.مقالات پذیرش شده در فصلنامه بهداشت کار وارتقای سلامت