فصلنامه ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان

فصلنامه ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان

Research in Agricultural Sciences of Iranپوستر فصلنامه ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان

مجله علمی پژوهش در علوم کشاورزی به عنوان یکی از مجـلات علمی تحت نظارت انجمن پژوهش در علوم کشاورزی ایران متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد.

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور می باشد . این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی  محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید.

ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ، اﻗﺘﺼﺎد ، ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی، آﺑﺨﯿﺰداری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک و ...