فصلنامه ایده های نوین روانشناسی

فصلنامه ایده های نوین روانشناسی

Journal of Psychology New Ideas


پوستر فصلنامه ایده های نوین روانشناسی

مجله ی ایده های نوین روانشناسی پذیرای مقالات با محتوای روانشناسی، روان پزشکی، بهداشت روانی و حوزه های مربوط به آن ها می باشد. این نشریه خاص انتشار مقالات پژوهشی است.مقالات پذیرش شده در فصلنامه ایده های نوین روانشناسی