دوفصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه

دوفصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه

Journal of Law Magazine Govah


پوستر دوفصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه

آموزه‌های حقوقی گواه یک نشریه علمی تخصصی است که توسط دانشگاه امام صادق به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه به صورت چاپی بوده و در حوزه حقوق مقاله می پذیرد.مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه