دوفصلنامه مهندسی فرآیندها

دوفصلنامه مهندسی فرآیندها

Journal of Processes Engineering


پوستر دوفصلنامه مهندسی فرآیندها

مجله مهندسی فرآیندها به صورت دوفصلنامه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران منتشر می شود.

موضوعات تحت پوشش: مدیریت بیمارستانی، مدیریت نظام بهداشت و درمان، مهندسی سیستمهای سلامت

اهداف نشریه: نشر مقالات اعضای هیئت علمی ،محققین و صاحب نظران رشته های مختلف مدیریت، خدمات بهداشتی درمانی ،گروه های مختلف علوم پزشکی در زمینه بررسی و بهبود فرآیندهای مرتبط ، و به منظور فراهم نمودن شواهد و ایجاد زمینه مناسب در جهت ارتقاء آگاهی و عملکرد ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، آموزشی، پژوهشی و بهداشتی و درمانی.

- شماره مجوز کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور : 1145 / د704  و به تاریخ 1392.4.10

-شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 124.3775 به تاریخ 1388.8.4