فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک

فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک

Physics and physics education


پوستر فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک

فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک توسط انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان زنجان منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط به فیزیک، آموزش فیزیک، آموزش علوم مقاله می پذیرد.مقالات پذیرش شده در فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک